Қарау

Құрметті сайтқа келушілер!
         Электрондық өтінімді жіберу алдында Жиі қойылатын сұрақтардың жауаптарымен танысуды ұсынамыз, олардың ішінде сіздің сұратылып отырған ақпарат болуы мүмкін. Сіздің назарыңызды аударамыз, аталған сервис шеңберінде өтінімдер бойынша іс-қағаздар хат-алмасуды жүргізу жүзеге асырылмайды. Бұндай хат-алмасуды жүргізу үшін «ҰЗМИ» РМК веб-сайтының «Дербес-кабинет» сервисін қолдануға болады.
СҰРАҚТАР-ЖАУАПТАР
Сұрақ қою
 • Question No.982: / Автор: Алимбекова Гульхан Мухтаровна / Question creation date: 08.04.2022
  Құрметті Ербол Оспанов, Сізге сауалым, қаз патент сайтын жетілдіруді қажет етеді ме мүмкін, өйцткені авторлық құқықты алу үшін сайт дұрыс әрі жылдам жұмыс жасамайды, бір күннің ішінде сұралған құжаттарды тіркеп үлгермесеңіз төлеген қаражатыңыз жарамсыз боп қайта қайтарып, қайта төлеп адамның жүйкесін тоздырады екен. Екі рет қайтарып төлеуге тура келді. Сайтта көрсетілген телефон номерлері жұмыс жасамайды және автооператор өтірік қойылған ба дейсің...Номерді тергенде "бірді бас", "екіні бас" деген сұрауларыңыз мүлдем істемейді, ұялы телефон жауап бермейді. Онлайн төлем жасаған программада соң бірденнен көрсетпегендіктен ары қарай тіркеу жүрмейді. Сайттарыңызды жөндеулеріңізді сұраймын, қайта қайта төлем жасап көп уақытты кетіреді.
  Answer:

  Құрметті Гульхан Мухтаровна!

  ҚР Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – «ҰЗМИ» РМК) келесіні хабарлайды.

  Қоңыраулар санының артуына байланысты байланыс орталығының жұмысы шамадан тыс жүктелгенін, бұл оператордың жауабын ұзақ күтуге әкелетінін хабарлаймыз.

  Сапалы қызмет көрсету және өтініш берушіге толық ақпарат беру үшін кеңес беру уақыты шектелмейді.

  Сондай-ақ, өтініш берушілер JivoSite арқылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «ҰЗМИ» РМК www.kazpatent.kz ресми сайтында, сондай-ақ kazpatent@kazpatent.kz электрондық поштасына сұрау салу арқылы қосымша кеңес ала алады.

  Сонымен қатар, техникалық іркілістерге байланысты сайт жұмысына қатысты кешірім сұраймыз.

  Ақшалай қаражаттың күшін жоюға келетін болсақ, төленген сомма өтініш берушінің банк картасына автоматты түрде қайтарылуы тиіс екенін хабарлаймыз.

  Ұсыныс ретінде авторлық құқықты тіркеу үшін төлемді ең соңында, яғни барлық материалдарды жүктегеннен кейін төлеуге болатындығын хабарлаймыз.

  Қосымша ақпарат алу үшін «ҰЗМИ» РМК байланыс орталығына мына телефондар бойынша хабарласуға болады: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Хабарласқаныңыз үшін рахмет!

 • Question No.980: / Автор: Cулейменова А.С. / Question creation date: 06.04.2022
  У нас имеется Ломбард. Хотели бы получить товарный знак, без патентного поверенного. Куда нужно для начало обращаться и какие документы нужны? Как определить государственную пошлину? До заявки нужен ли предварительный поиск проводить до заявки? Если доверенное лицо, то в ЕГОВ под чьим ЕЦП заходить? Полнота и соответствие собранных документов и по ним замечания будут ли сообщены заявителю, для возможности их исправления?
  Answer:

  Уважаемая Сулейменова А.С.!

  Для регистрации товарного знака необходимо предоставить в РГП «НИИС» следующий перечень документов:

  1. Бланк заявления на регистрацию товарного знака - 2 экземпляра;

  2. Заявляемое обозначение (товарный знак) форматом 8*8см. в оригинальном цвете, в количестве 3 штук;

  3. В случае ведения дел через представителя - доверенность на представителя, оригинал либо копия;

  4. Копию платежного документа, подтверждающего оплату за подачу заявки на проведение предварительной и полной экспертизы. Согласно пп.1 п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) оплату за подачу заявки на регистрацию товарного знака и проведение экспертизы необходимо предоставлять на дату подачи заявки.

  Тариф за подачу заявки и проведение экспертизы (предварительная, полная) до 3-х классов МКТУ 60 599,84 тенге, дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 7 193,76 тенге (предварительная экспертиза), дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 9 800,00 тенге (полная экспертиза).

  Вместе с тем сообщаем, что на официальном сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в рубрике «Товарные знаки», далее «Заявителям» можно найти образец заполнения бланка заявления.

  Также сообщаем о возможности подачи заявления в режиме «онлайн», при наличии электронной цифровой подписи через портал электронного правительства Республики Казахстан www.еgov.kz, либо зарегистрировавшись на сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в разделе «электронная подача».

  Касательно проведения предварительного поиска сообщаем, что данная услуга проводится по ходатайству заявителя и не является обязательной.

  Согласно п.2 ст.11 Закона на любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные или уточняющие сведения, без которых проведение экспертизы невозможно.

  В случаях непредставления заявителем запрашиваемых сведений в течение срока проведения экспертизы и (или) отсутствия ходатайства о продлении данного срока заявка считается отозванной.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номерам телефонов: 8 (7172) 62-15-15, 8-775-708-53-28, 8-777-983-85-83.

 • Question No.979: / Автор: Власов Сергей Витальевич / Question creation date: 05.04.2022
  Здравствуйте, 1) Есть ли возможность зарегистрировать авторское право на доменное имя, например name.kz или sport.kz и тд? 2) При наличии товарного знака при частичном совпадении или полном совпадение, может ли сторона у которой есть товарный знак забрать через суд доменное имя name.kz или sport.kz и тд?
  Answer:

  Уважаемый Сергей Витальевич!

  В ответ на обращение Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности»  Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Согласно ст.7 Закона «Об авторском праве и смежных правах Республики Казахстан» объектами авторского являются: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; сценарные произведения; произведения хореографии и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства; произведения прикладного искусства; произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; программы для ЭВМ, иные произведения.

  В соответствии с п.4 ст.9-1 Закона «Об авторском праве и смежных правах Республики Казахстан» в Реестр не вносятся сведения о правах на произведения, служащие (предназначенные) для отличия товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц.

  Вместе с тем сообщаем, что согласно п.4 ст.4 Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

  На основании ст.44 Закона, лицо, нарушившее право владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу (правообладателю) товарного знака или владельцу права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки.

  Споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ними до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номерам телефонов: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.978: / Автор: Баширов Ринат / Question creation date: 04.04.2022
  Здравствуйте. Как быть, если один из авторов проекта не достиг 16 лет и не может подписать разрешение без ЭЦП?
  Answer:

  Уважаемый Ринат Баширов!

  В ответ на обращение Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Согласно п.1 ст.17 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

  Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами.

  Заявку от имени несовершеннолетнего ребенка может подать официальный представитель по нотариально заверенной доверенности выданной родителями/опекунами несовершеннолетнего ребенка.

  Экспертная организация при оплате услуги за внесение сведений в Реестр предоставляет льготы для несовершеннолетних.

  Льготы предоставляются в размере 95 процентов от цены за услугу по внесению сведений в Реестр при условии представления подтверждающих документов о принадлежности к любой из вышеперечисленных категорий лиц.

  За внесение сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом» взимается оплата, в размере, установленном приказом Директора РГП «НИИС» МЮ РК № 02-нқ от 3 января 2019 года «Об утверждении цен на услуги, оказываемые РГП «НИИС» МЮ РК. За внесение сведений в реестр оплата составляет - 6 932,80 тенге и 346,64 тенге - для льготных категорий.  

  Виду вышеизложенного РГП «НИИС» сообщает, что при подаче заявки на регистрацию объекта авторского права через личный кабинет от имени несовершеннолетнего ребенка, необходимо выбрать «Доверенное лицо», загрузить доверенность и приступить к процедуре подачи заявки.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.977: / Автор: Абдикеримова Назкерке / Question creation date: 31.03.2022
  Здравствуйте, можно ли назвать кафе именем заведения что существует в книге который защищен авторским правом? Так же такое название уже используется другим заведением расположенным в другой стране
  Answer:

  Уважаемая Назерке Абдикеримова!

  В ответ на Ваше обращение Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

  Для регистрации товарного знака необходимо предоставить в РГП «НИИС» следующий перечень документов:

  1. Бланк заявления на регистрацию товарного знака - 2 экземпляра;

  2. Заявляемое обозначение (товарный знак) форматом 8*8см. в оригинальном цвете, в количестве 3 штук;

  3. В случае ведения дел через представителя - доверенность на представителя, оригинал либо копия;

  4. Копию платежного документа, подтверждающего оплату за подачу заявки на проведение предварительной и полной экспертизы. Согласно пп.1 п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года N 456 (далее - Закон) оплату за подачу заявки на регистрацию товарного знака и проведение экспертизы необходимо предоставлять на дату подачи заявки.

  Тариф за подачу заявки и проведение экспертизы (предварительная, полная) до 3-х классов МКТУ 60599,84 тенге, дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 7193,76 тенге (предварительная экспертиза), дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 9800,00 тенге (полная экспертиза).

   Вместе с тем сообщаем о возможности подачи заявления в режиме «онлайн», при наличии электронной цифровой подписи через портал электронного правительства Республики Казахстан www.еgov.kz, либо зарегистрировавшись на сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в разделе «Электронная подача».

  На главной странице сайта www.kazpatent.kz можно найти инструкцию по подаче электронной заявки.

  На основании пункта 13 Параграфа 3 Правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, в ходе проведения полной экспертизы проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленным статьями 6, 7 Закона.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.976: / Автор: Жандос Асылов / Question creation date: 29.03.2022
  Добрый день. Можете рассказать про порядок регистрации или выдачи охранного документа на промышленный образец?
  Answer:

  Уважаемый Жандос Асылов!

  Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Для получения патента на промышленный образец необходимо подать заявку на выдачу патента в экспертную организацию.

  Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

  Заявка должна содержать:

  - заявление установленной формы о выдаче патента с указанием авторов промышленного образца и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

  - комплект пригодных для репродуцирования изображений внешнего вида изделия, дающих полное детальное представление о существенных признаках промышленного образца;

  - описание промышленного образца;

  - доверенность в случае ведения дела через представителя.

  - документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера, которые могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

  При непредставлении документов об оплате в установленный срок заявка признается неподанной.

  Также сообщаем о возможности подачи заявления в режиме «онлайн», при наличии электронной цифровой подписи через портал электронного правительства Республики Казахстан www.еgov.kz, либо на сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в разделе «Промышленные образцы», «Онлайн заявка».

  Вместе с тем сообщаем, что в Республике Казахстан действует двухступенчатая система экспертизы, которая состоит из двух этапов экспертизы - формальная экспертиза и экспертиза по существу.

  Документы заявки должны быть оформлены в соответствии с требованиями Правил проведения заявок на объекты промышленной собственности, Приложение 2 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349.

  На официальном сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в разделе «Промышленные образцы» далее - «Заявителям» можно ознакомиться с более подробной информацией.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.975: / Автор: Кансейтова Н.Т. / Question creation date: 27.03.2022
  Здраствуйте. У меня несколько вопросов касательно интеллектуального собственности: 1. Есть ли льгота многодетным матери? 2. Сколько стоит регистрация на международном организации? 3. Сколько стоит регистрация логотипа? 4. Как проводится регистрация сокращенные слова? Напишите ответ параллельно Zakup1987@bk.ru
  Answer:

  Уважаемая Н.Т. Кансейтова!

  В ответ на Ваше обращение Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.

  При наличии электронной цифровой подписи заявление можно подать через портал электронного правительства Республики Казахстан www.еgov.kz, либо зарегистрировавшись на сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz.

  Тариф за подачу заявки и проведение экспертизы (предварительная, полная) до 3-х классов МКТУ 60 599,84 тенге, дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 7 193,76 тенге (предварительная экспертиза), дополнительно за каждый класс МКТУ свыше 3-х 9 800,00 тенге (полная экспертиза).

  При вынесении положительного решения о регистрации товарного знака, производится оплата за проведение работ, связанных с регистрацией товарного знака, знака обслуживания в государственном реестре, выдачей свидетельства и публикации сведений о регистрации в размере - 36 544,48тг.

  С ценами на работы и услуги, оказываемые РГП «НИИС» можно ознакомиться на сайте: www.kazpatent.kz, в разделе «О нас» (далее - Тарифы).

  Процедура регистрации товарного знака или заявки на товарный знак по Мадридской системе осуществляется через национальное ведомство РГП «НИИС».

  Для подачи заявки необходимо направить в канцелярию РГП «НИИС» либо на электронную почту kazpatent@kazpatent.kz ходатайство об оформлении международной заявки и выставлении счета, в произвольной форме указав номер национальной регистрации (заявки), страны - участницы Мадридского соглашения или Протокола к этому соглашению, на которые распространяется заявка. В свою очередь РГП «НИИС» выставит вам два счета на оплату: первый в соответствии с пошлинами ВОИС, который оплачивается в швейцарских франках (CHF), второй - счет на оплату за услуги национального ведомства в соответствии с тарифами, которые указаны на сайте www.kazpatent.kz.

  Международная пошлина состоит из:

  1. основной пошлины (за подачу заявки на международную регистрацию) - 653 швейцарских франка для черно-белых знаков и 903 швейцарских франка для цветных;

  2. дополнительной пошлины (за каждый класс товаров и услуг сверх трех) - 100 швейцарских франков;

  3. добавочной пошлины (за указание каждой страны) - 100 швейцарских франков.

  При указании стран, установивших в соответствии с Протоколом индивидуальные пошлины, дополнительная и добавочная пошлины заменяются на индивидуальные.

  Вместе с тем сообщаем, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака, оплата за юридически значимые действия по льготному тарифу не предусмотрена.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.974: / Автор: Фазлаева Альбина Ринатовна / Question creation date: 25.03.2022
  если ограничения по количеству авторов
  Answer:

  Уважаемая Альбина Ринатовна!

  Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») сообщает следующее.

  Согласно п.1 ст.10 Закона «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон) авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно.

  Таким образом, сообщаем, что законодательством не предусмотрены ограничения по составу количества авторов.

  Вместе с тем сообщаем, что на официальном сайте РГП «НИИС» www.kazpatent.kz в разделе «Авторские права», далее - «Нормативные документы» можно ознакомиться с более подробной информацией.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15,  +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 • Question No.973: / Автор: Омарова / Question creation date: 14.03.2022
  доброго времени суток! Не могу на сайте найти Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности № 032 от 10 марта 2000 года. Действует или нет
  Answer:

  Уважаемая Гульсум Омарова!

  РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС») является экспертной организацией, которая в части авторского права в соответствии с п.1 ст. 9-2 Закона об авторском праве и смежных правах (далее - Закон) ведет Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом (далее - Реестр), начиная с 24.09.2018 года. Реестр является открытым и доступным для просмотра третьих лиц по ссылке https://copyright.kazpatent.kz/.

  До 24.09.2018г., регистрация объектов авторского права осуществлялась уполномоченным органом - Министерством юстиции Республики Казахстан. В этой связи, сообщаем, что РГП «НИИС» не располагает материалами по ранее зарегистрированным объектам авторского права.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номерам телефонов: 8 (7172) 62-15-15, 8-775-708-53-28, 8-777-983-85-83.

  Благодарим за обращение!

  Управление авторского права

   

 • Question No.972: / Автор: Омм Валерий Виссарионович / Question creation date: 06.03.2022
  Уважаемые: Тринколенко Андрей Владимирович Батырбекова Алтынай Бакбергеновна Тайшева Алтынай Мухаметкалиевна Естаев Абзал Куанышбекович Даю свое согласие на участие в видео конференции. Мое условие. Видео конференция (дискуссия) будет проводится в пределах МПК B64C27/02 и не выходить за ее рамки. Свое письменное согласие на проведение видео конференции в рамках МПК B64C27/02 отправьте на мой электронный адрес. Буду ждать. Отвечу незамедлительно. Я ни куда не тороплюсь С уважением В.Омм
  Answer:

  Уважаемый Валерий Виссарионович!

  РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК (далее - РГП «НИИС»), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

  5 марта текущего года на Вашу электронную почту 19501987@ramler.ru было направлено письмо с приглашением на онлайн встречу с сотрудниками экспертной организации для обсуждения имеющихся вопросов по Вашей заявке на изобретение № 2021/0036.1 «Способ транспортировки автожира на стартовую площадку», в котором мы сообщаем время и место проведения онлайн встречи. Надеемся на плодотворную работу и решение имеющихся вопросов по Вашей заявке.

  Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт - центр РГП «НИИС» по номеру телефона: 8 (7172) 62-15-15, +7 775 708 5328, +7 777 983 8583.

  Благодарим за обращение!

 
Тамыз 2022
 
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31