Нұр-Сұлтан қаласындағы contact-center: +7 (7172) 62-15-15
Contact-center: +7 777 983 8583
+7 775 708 5328
kazpatent@kazpatent.kz

Мемлекеттік тізіліміне өзгерістер енгізу

«Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміндегі селекциялық жетістіктерді тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, патенттердің күшін жою және қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» 13-18 тармақтарына сәйкес сараптама жасау ұйымы Мемлекеттік тізілімге патенттің құқықтық мәртебесінің келесі өзгерістері туралы мәліметтерді оны апелляциялық кеңестің, сот органдарының шешімдері, уәкілетті органның хабарламалары және патент иеленушілердің (олардың құқықтық мирасқорларының немесе өкілдерінің) ұсыныстарымен:

1) Мемлекеттік тізілімнің жазбаларындағы қателерді түзету туралы;

2) тіркелген құқық беру туралы, тіркелген құқықты ұсыну туралы;

3) тіркелген құқықты беруге тіркелген құқықты ұсынуға қатысты келесі өзгерістер туралы;

4) патентті толық немесе ішінара жарамсыз деп тануға байланысты оның күшін жою туралы;

5) патент иеленушінің ұсынысы бойынша патенттің қолданылуын тоқтату туралы;

6) белгіленген мерзімде төлем жүргізілмеген кезде патенттің қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

7) патент иеленушінің атауына және оның мекенжайына өзгерістер енгізу туралы;

8) патент иеленуші өкілінің өзгеруі туралы;

9) хат алмасу үшін мекенжайдың өзгеруі туралы;

10) автордың, патент иеленушінің - жеке тұлғаның аты-жөнін,әкесінің аты, (бар болса) және /немесе тұрғылықты жерінің мекен-жайын, патент иесінің хат-хабар алмасу үшін мекен-жайы өзгеру туралы;

11) әртүрлілік сұрып, тұқым бойынша авторлық туралы енгізеді.

Өзгерістер патент иеленушінің (құқық мирасқордың)немесе патент иесінің сенімхаты бойынша әрекет ететін өкілінің сараптама жасау ұйымына тиісті өзгерістерді енгізу туралы ұсыныс хатты беруі арқылы енгізіледі.

Өтінішхат қазақ немесе орыс тілінде беріледі.

Өтініш хатқа патент иеленуші немесе сенімхат негізінде әрекет ететін өкіл қол қояды (егер патент иеленушілер бірнеше адамдар тобы болса, өтінішхатқа аталған топқа кіретін барлық адамдар қол қояды).

Өтініш хатқа мыналар қоса беріледі:

1) тиісті өзгерісті растайтын құжаттардың көшірмелері;

2) өзгерістерді енгізу үшін төлемді растайтын құжат;

3) сенімхатпен (егер өтінішхат өкіл арқылы берілетін болса) сенімхаттың көшірмесі (егер өтінішхат патенттік сенім білдірілген өкіл арқылы берілетін болса).

Өтініш хат және оған қоса берілетін құжаттар олардың сараптама жасау ұйымына келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.

Патент иеленушінің (патент иеленушілердің) атауына заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруға байланысты өзгерістер енгізген кезде құқық мирасқоры өтінішхат береді және тиісті өзгерістерді растайтын құжаттар ұсынылады.

Авторлар құрамына өзгерістер сот шешімі негізінде енгізіледі. Қорғау құжатында көрсетілген авторды құрамға енгізу немесе құрамнан шығару авторлар құрамының өзгеруі деп танылады.

Авторлар құрамына өзгерістер сот шешімі негізінде еркін нысанда авторлар құрамына тиісті өзгерістер енгізу туралы өтініш хат беру арқылы енгізіледі, онда қорғау құжатының нөмірі, енгізілетін немесе шығарылатын автордың тегі, аты, әкесінің аты (егер болса), тұратын жерінің мекенжайы, көрсетіледі.

Өтініш хатқа қоса беріледі:

1) сот шешімінің көшірмесі;

2) өзгеріс енгізуге төлемді растайтын құжат

3) сенімхатпен (егер өтінішхат өкіл арқылы берілетін болса) сенімхаттың көшірмесі (егер өтінішхат патенттік сенім білдірілген өкіл арқылы берілетін болса).

Өтініш және қоса берілген қосымша құжаттар сараптама жасау ұйымына келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.

Құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған жағдайда өтініш беруші сараптама жасау ұйымы сұраныс жіберген күннен бастап 20 жұмыс күнінен кешіктірмей қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс. Тиісті құжаттарды ұсынбаған жағдайда өзгерістер енгізілмейді, ол туралы ұсыныс хат берген адам хабардар етіледі.

Өзгерістер енгізілген жағдайда тиісті мәліметтер мемлекеттік тізілімге енгізіледі, бюллетеньде жарияланады (патент иеленушінің мекенжайы, хат алмасу үшін мекенжайдың және өкілдің өзгеруінен басқа), патент иеленушінің атына хабарлама жіберіледі.

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 29 тамыздағы № 1343 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 24 қыркүйекте № 17416 болып тіркелді.  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017416

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление действия патента на селекционное достижение

В соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» действие патента на селекционное достижение, прекращенное в связи с неоплатой в установленный срок поддержания патента в силе с даты истечения установленного срока оплаты, может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя.

Такое ходатайство должно быть подано в течение трех лет с даты истечения установленного срока оплаты за поддержание патента в силе при представлении документа об оплате восстановления действия патента, но до истечения установленного в соответствии с настоящим Законом срока действия патента.

Экспертная организация публикует сведения о восстановлении действия патента в бюллетене, а также размещает их на своем интернет-ресурсе. Дата публикации является датой восстановления действия патента. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000422_

Согласно с пунктами 32-35 «Правила регистрации селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений и выдачи охранных документов и их дубликатов, аннулирования и досрочного прекращения действия патентов» ходатайство подается. К ходатайству о восстановлении прилагается документ, подтверждающий оплату за подготовку документов к восстановлению действия патента и за поддержание его в силе за период действия, срок оплаты которого был пропущен.

Ходатайство подписывается патентообладателем (если патентообладателем является группа лиц, ходатайство подписывается всеми лицами, входящими в указанную группу) или патентным поверенным, или иным представителем, действующим на основании доверенности. От имени юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это с указанием его должности.

К ходатайству прилагаются следующие документы:

1) документ, подтверждающий оплату за подготовку документов по восстановлению действия патента и публикации;

2) документ, подтверждающий оплату за поддержание пропущенного года действия патента;

3) доверенность (если ходатайство подается представителем) или копия доверенности (если ходатайство ведется через патентного поверенного).

Экспертная организация в течение десяти рабочих дней с даты подачи ходатайства о восстановлении публикует в бюллетене сведения о восстановлении действия патента. Дата публикации является датой восстановления действия патента. Патентообладателю или его представителю направляется Уведомление о восстановлении срока действия патента.

В случае представления неполного пакета документов, заявителю необходимо не позднее 20 рабочих дней, со дня направления запроса экспертной организации предоставить необходимые документы. При не предоставлении соответствующих документов действие патента не восстанавливается, о чем лицо подавшее ходатайство уведомляется.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1343. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 2018 года № 17416. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017416

 

 

 

 
Қыркүйек 2021
 
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27
28
29
30